China


Beijing Institute of Fashion Technology

2, Cherry Street Chaoyang 100029 Beijing

China Academy of Art

218 Nanshan Road, Shangcheng District, 310002 Hangzhou, Zhejiang

DONGHUA UNIVERSITY

D849 Zhongshan W Rd, Changning Qu, China

HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY

11, Yuk Choi Td. Hung Hom, Hong Kong

WUHAN TEXTILE UNIVERSITY

1, Fang Zhi Rd. 430073-Hubei