Japón


BUNKA FASHION COLLEGE

3-22-1 Yoyogi, Shibuya-ku 1518522-Tokio

COCONOGACCO

16-101-00231 Chiyoda-Ku. Tokyo 2-16-2

KOBE FASHION INSTITUTE

6-7, Kunikadori, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 651.0066

SHINSHU UNIVERSITY

3-15-1 Tokida Ueda City 386 8567-Nagano